Przejdź do treści

Plac Jagielloński 27
21-532 Łomazy

Urszula Najdyhor – Kierownik
tel./faks 83 341 70 51
gops@lomazy.pl


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomazach jest jednostką organizacyjną Gminy Łomazy obejmującą swym działaniem obszar gminy.

Przedmiotem działania ośrodka jest realizacja zadań własnych i zleconych wynikających z niżej wymienionych ustaw:

Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – przyznawania i wypłacanie zasiłków:

 • stałych,
 • okresowych,
 • celowych,
 • celowych specjalnych,
 • udzielenie schronienia,
 • zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 • udzielanie pomocy w postaci usług opiekuńczych,
 • sprawienie pogrzebu,
 • dożywianie dzieci,
 • przyznawanie składek na ubezpieczenia zdrowotne,
 • praca socjalna.

Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami z tytułu:

 • urodzenia dziecka,
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • samotnego wychowywania dziecka,
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • rozpoczęcia roku szkolnego,
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoły),
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na częściowe pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się szkoła).
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków pielęgnacyjnych,
 • przyznawanie i wypłacanie świadczeń pielęgnacyjnych,
 • przyznawanie i wypłacanie jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
 • przyznawanie i wypłacanie specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Ustawy z dnia 7 września 2007 r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 • przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
To wsparcie polskich rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka. Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następuje na wniosek. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy złożyć do gminnego organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Można go złożyć drogą online za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, przez bankowość elektroniczną oraz portal PUE ZUS lub w tradycyjnej formie papierowej w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej
Priorytetem w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest środowiskowa pomoc rodzinie w opiece i wychowaniu dzieci.
Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wójt zapewnia wsparcie, które polega w szczególności na:

 • analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;
 • wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;
 • rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;
 • podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;
 • pomocy w integracji rodziny;
 • przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;
 • dążeniu do reintegracji rodziny.

Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:

 • pracy z rodziną;
 • pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

Najlepszym środowiskiem życia i wychowania dziecka jest rodzina. Istnieją jednak sytuacje niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Wówczas istotną rolę spełnia piecza zastępcza. Ma ona charakter czasowy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomazach zaprasza do współpracy rodziny, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi rodzin mających trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Pomoc rodzin wspierających określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rodzina wspierająca, przy współpracy z asystentem rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

 • opiece i wychowaniu dzieci,
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • kształtowaniu i wypełnianiu ról społecznych.

Informujemy, że rodziny wspierające nie otrzymują wynagrodzenia, a jedynie zwrot poniesionych kosztów związanych z udzieleniem pomocy rodzinie.

Zainteresowanych pomocą rodzinom zapraszamy do kontaktu osobistego lub telefonicznego z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łomazach tel. 83 3417051.

Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
Z tytułu urodzenia się żywego dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstało w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody.

Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
Możesz skorzystać z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego przeznaczonego na utrzymanie posiadanego lub wynajmowanego mieszkania lub domu jednorodzinnego. Warunkiem uzyskania takiej pomocy jest spełnienie kryteriów dochodowych. Mieszkanie lub dom musi także spełniać kryteria powierzchniowe. Świadczenia funkcjonują na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Są one zwolnione z opodatkowania. Wnioski o dodatek mieszkaniowy wraz z deklaracją o dochodach gospodarstwa domowego możesz złożyć w ośrodku pomocy społecznej albo urzędzie gminy w miejscu zamieszkania. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej.

Ustawy z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

KDR może otrzymać każdy członek rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli:

 • ojciec i matka,
 • macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców),
 • dzieci.

Kartę mogą dostać także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny będą mogli uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomazach informuje, że na koordynatora do spraw dostępności powołana została Pani Dorota Szostakiewicz

tel. 83 3417051
gops@lomazy.pl